Redakčná rada - Vydavateľstvo PAMIKO

Title
Prejsť na obsah
  
Časopis / Journal Naša škola

Redakčná rada / Editorial board

Doc. PaedDr. Ladislav HORŇÁK, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika

Doc. PaedDr. Ondrej KAŠČÁK, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská republika

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata KOSOVÁ, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

Doc. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD., M. P.
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika

Prof. PhDr. Erich PETLÁK, CSc.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská republika

Prof. dr. hab Eugénia ROSTAŃSKA
Wyźsza Szkola Biznesu w Dabrowie Górniczej, Poľská republika

Dr. Hans SCHACHL
Pädagogische Hochschule Linz, Rakúska republika

Doc. PhDr. Stanislav STŘELEC, CSc.
Masarykova univerzita v Brně, Česká republika

Prof. RNDr. Ondrej ŠEDIVÝ, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská republika


Výkonný redaktor / Managing editor:

Mgr. Pavol PAJTINKA

Zodpovedný redaktor / Publishing editor:

Lýdia MÍKOVÁ
(c) PAMIKO spol. s r.o., Bratislava
Návrat na obsah