Profil - Vydavateľstvo PAMIKO

Title
Prejsť na obsah
  
Časopis Naša škola
  
About the journal

Naša škola is a peer-reviewed journal that is published by PAMIKO publishing house Ltd., Bratislava.

The journal Naša škola is published monthly, from January to June and from September to December (ten issues per year).

The journal Naša škola is intended for teachers of kindergartens and primary schools, as well as for the researchers and academics dealing with the questions of pedagogy and education.
The thematic scope of the journal Naša škola includes the topics related to the pre-primary and primary education, foreign language learning, innovative teaching methods, methods and teaching practices in working with children of primary schools and kindergartens, personal development and creativity of teachers, special education and psychology. In addition, the journal also publishes current information on relevant government regulations and legislation, the activities of schools, teachers and social institutions and authorities in the field of education, as well as reviews of professional publications and information about new books in the field of educational literature.

The Journal Naša škola is published with the financial support of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
 
O časopise
 
Naša škola je recenzovaný odborný časopis, ktorého vydavateľom je vydavateľstvo PAMIKO spol. s r. o. so sídlom v Bratislave.
Naša škola vychádza mesačne, v mesiacoch január-jún a september-december (desať čísiel ročne)

Časopis Naša škola je svojím tematickým zameraním určený predovšetkým učiteľom materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ale aj vedecko-výskumným pracovníkom v oblasti pedagogiky a vzdelávania. Publikuje články, ktoré prezentujú aktuálne poznatky pedagogickej teórie, vedy, výskumu a praxe v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 a ISCED 1. Uverejňuje príspevky pedagógov z praxe, ale aj odborníkov z akademickej sféry či oblasti vedy a výskumu.
Súčasťou tematického rámca časopisu Naša škola je problematika predprimárneho a primárneho vzdelávania, výučby cudzích jazykov, inovatívnych metód výučby, metodických a didaktických postupov v práci so žiakmi 1. – 4. ročníka ZŠ a s deťmi MŠ, rozvoja osobnosti a tvorivosti učiteľov, špeciálnej pedagogiky a psychológie. Okrem toho sú v časopise publikované aj aktuálne informácie o relevantných legislatívnych normách a právnych predpisoch, aktivitách škôl, pedagogických i spoločenských inštitúcií a samospráv v oblasti školstva, a taktiež recenzie odborných publikácií, preklady a informácie o knižných novinkách v oblasti pedagogickej literatúry.

Časopis Naša škola vychádza s finančou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(c) PAMIKO spol. s r.o., Bratislava
Návrat na obsah