Publikačná etika - Vydavateľstvo PAMIKO

Title
Prejsť na obsah
 
Časopis Naša škola/Journal Naša škola
Publikačná etika

Uvedené zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty podieľajúce sa na publikovaní časopisu Naša škola.
Hlavným cieľom zásad publikačnej etiky je vymedziť práva a povinnosti všetkých zúčastnených strán publikačného procesu, ktorými sú autori, časopis (vydavateľ časopisu, redakčné orgány časopisu) a recenzenti, a to tak, aby bola zaistená maximálna kvalita, neutralita, objektivita a transparentnosť časopisu Naša škola.
Tieto zásady publikačnej etiky sú spracované podľa štandardov dobrých publikačných mravov navrhnutých medzinárodným fórom Committee on Publication Ethics (COPE) a obsiahnutými v Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Povinnosti autorov
Autor je povinný zoznámiť sa s pokynmi pre autorov, ako aj etickými štandardmi časopisu Naša škola.
Odovzdaním rukopisu redakcii autor prehlasuje, že predložené dielo je originálne, pôvodné a napísané exkluzívne pre časopis. Ďalej prehlasuje, že má na dielo plné a neobmedzené autorské právo, a že toto dielo nebolo a nebude ponúknuté na publikovanie až do vydania konečného rozhodnutia časopisu Naša škola o jeho uverejnení/neuverejnení.
Autor je zodpovedný za obsah diela, pričom plagiátorstvo je neprípustné. V tejto súvislosti autor zároveň prehlasuje, že dielo bolo napísané v súlade so štandardmi odbornej práce, pričom dodržiava správnu a úplnú citáciu využitých autorov a ich diel, ako aj citačné normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a tieto správne uvádza v použitej literatúre. Toto všetko potvrdzuje podpísaním prehlásenia.
V prípade, že bolo dielo spracované s finančnou podporou, alebo s účasťou ďalšej osoby, je nevyhnutné tieto skutočnosti zreteľne uviesť, vrátane zverejnenia zdrojov finančnej podpory projektu, sponzora či grantu. Autor je povinný vyvarovať sa urážlivých výrokov, ktoré by mohli poškodiť ďalšie osoby alebo dobrú povesť časopisu. Taktiež je povinný ihneď informovať časopis, ak zistí v publikovanom diele závažnú chybu a poskytnúť súčinnosť pri náprave.

Povinnosti časopisu (vydavateľa a redakčných orgánov)
Časopis a jeho súčasti - vydavateľ časopisu a redakčné orgány časopisu (členovia redakčnej rady) - sa zaväzujú konať a vystupovať voči všetkým zúčastneným v publikačnom procese v súlade s etickými štandardmi časopisu Naša škola, dobrými mravmi a s vylúčením akejkoľvek rasovej, sexuálnej, náboženskej, etnickej či politickej diskriminácie.
Časopis prijíma opatrenia, ktoré umožnia autorom a iným osobám upozorniť na porušovanie etických štandardov, ako aj opatrenia predchádzajúce ich porušovaniu. Časopis sa zaväzuje bezodkladne riešiť prípadné sťažnosti, archivovať ich a vykonať nápravu v spolupráci so sťažovateľom.
Redakcia prijíma rukopisy odborných textov a pôvodných teoretických i výskumných štúdií, príspevkov z pedagogickej praxe zodpovedajúcich zameraniu časopisu. Časopis sa sústreďuje na oblasti výchovy a vzdelávania, špecificky zamerané na podporu Štátneho vzdelávacieho programu SR pre predprimárne a primárne vzdelávanie.

Rukopisy sú prijímané na recenzné konanie. Prijaté články sú posudzované v anonymnom recenznom konaní recenzentom.
O konečnom prijatí textu na publikovanie rozhoduje redakcia v spolupráci s redakčnou radou na základe výsledkov anonymného recenzného konania, ktoré sa zameriava na hodnotenie akademickej hodnoty rukopisu. Proces posudzovania rukopisu je vždy vykonaný nezávisle od autora. Bez recenzného konania publikuje časopis iba rukopisy informatívneho charakteru, správy a recenzie. Redaktori alebo členovia redakčnej rady, ktorí publikujú vo vlastnom časopise, nesmú zneužiť svoju pozíciu.
Časopis zachováva anonymitu a zamedzuje vzniku stretu konfliktov záujmu medzi autormi, časopisom a jeho súčasťami a recenzentmi.

Povinnosti recenzentov
Recenzent je povinný oboznámiť sa s etickými štandardmi časopisu Naša škola a formou recenzného posudku a spôsobom jeho vypracovania.
Výsledky recenzného posudku tvoria bázu rozhodovania redakcie o uverejnení/neuverejnení posudzovaného rukopisu.
Recenzent pristupuje k posúdeniu textu objektívne, nezaujate a zodpovedne. Zaväzuje sa spracovať posudok včas a v požadovanej kvalite. V prípade stretu záujmov, časovej tiesne, nedostatočnej odbornosti alebo neschopnosti vypracovať posudok, informuje o tejto skutočnosti redakciu v stanovenom termíne. Recenzent zachováva anonymitu a súčasne sa zaväzuje nezneužiť získané informácie a myšlienky v súvislosti s vypracovaním posudku vo vlastný prospech. Ak dôjde k zisteniu obsahovej zhody s už publikovaným príspevkom, túto skutočnosť oznámi redakcii.

Postup pri riešení prípadov neetického konania
Akékoľvek porušenie alebo podozrenie porušenia etických štandardov časopisu Naša škola, alebo neetické správanie musí byť ohlásené časopisu, pričom je nevyhnutné poskytnúť všetky informácie a dôkazy, aby sa mohlo začať šetrenie v predmetnej veci.
Časopis a jeho všetky súčasti vyvinú snahu predmetnú vec prešetriť a vyvodiť záverečné rozhodnutie. Proces prešetrenia prebieha v rámci časopisu nestranne na základe zhromaždenia všetkých relevantných dôkazov. V prípade porušenia princípov zo strany časopisu je prizvaný nestranný odborník.
Pochybenia menšieho rozsahu sú riešené interne, prípadne priamo s dotknutou osobou. Závažné pochybenia sú riešené časopisom, pričom je možné prizvať ďalších odborníkov. O prebiehajúcom procese prešetrenia porušenia etických štandardov a správania môže byť informovaný i zamestnávateľ obvineného. Samotné záverečné rozhodnutie závisí od závažnosti porušenia etických princípov alebo neetického správania.
Výsledkom prešetrovania môže byť informovanie a poučenie dotknutej osoby, písomné upozornenie (formálne pokarhanie s výstrahou), prípadne stiahnutie textu, resp. celého čísla časopisu. Rozhodnutím môže byť dotknutej osobe uložený zákaz publikovať či recenzovať príspevky alebo vykonávať akúkoľvek činnosť v časopise Naša škola. Okrem toho môže dôjsť k nahláseniu záverečných výsledkov prešetrenia profesijnej organizácii, prípadne samotnému zamestnávateľovi alebo k posunutiu výsledkov prešetrovania nadriadenému orgánu na ďalšie prešetrenie a uloženie opatrení podľa povahy priestupku.
(c) PAMIKO spol. s r.o., Bratislava
Návrat na obsah