Pre autorov - Vydavateľstvo PAMIKO

Title
Prejsť na obsah
  
Časopis Naša škola

Informácie pre autorov

Prijímanie a recenzovanie príspevkov

Časopis Naša škola prijíma príspevky do rubrík "Recenzované články" a "Z pedagogickej praxe". Príspevky sú prijímané v slovenskom jazyku príp. v českom jazyku. O zaradení príspevku do príslušnej rubriky rozhoduje redakcia.
Všetky prijaté príspevky sú posudzované najskôr z hľadiska dodržania formálnych náležitostí redakciou, ktorá na základe charakteru príspevku rozhodne o jeho zaradení do príslušnej rubriky. Príspevky, ktoré nespĺňajú požadované formálne náležitosti, alebo nemajú primeranú jazykovú úroveň, môžu byť autorovi vrátané na prepracovanie resp. doplnenie.
Príspevky, zaradené do rubriky "Recenzované články" sú následne posudzované v recenznom konaní, a to minimálne dvomi nezávislými recenzentmi, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti. Recenzenti môžu odporučiť publikovanie príspevku bez zmien, publikovanie príspevku po zapracovaní pripomienok alebo neodporučiť publikovanie príspevku. Definitívne rozhodnutie o publikovaní či nepublikovaní príspevku prijíma redakcia na základe posudkov recenzentov, v prípade nejasností po konzultácii s členmi redakčnej rady časopisu.
O výsledku recenzného konania, ktorého dĺžka je spravidla niekoľko týždňov, redakcia bez zbytočného odkladu informuje autora. V prípade, že v rámci recenzného konania recenzenti vzniesli pripomienky na prepracovanie či doplnenie príspevku, redakcia autora informuje o týchto pripomienkach a stanoví autorovi primeranú lehotu na ich zapracovanie.
Časopis Naša škola nevyberá od autorov žiadne poplatky za recenzné posúdenie a ani za publikovanie príspevkov.

Príspevky je možné zasielať v elektronickej podobe na e-mail nasa.skola@pamiko.sk. O inej forme zaslania príspevku je potrebné sa vopred dohodnúť s redakciou telefonicky.

Bližšie informácie požiadavkách na formu a formálnu úpravu príspevkov sú uvedené nižšie.

Technické požiadavky

Text príspevku je možné posielať v súbore bežne používaných textových dokumentov MS Word (súbory s príponou .DOC, .DOCX alebo . RTF).
Obrázky, fotografie a iné grafické dokumenty je potzrebné zasielať v samostatnom súbore, resp. súboroch, nie v texte dokumentu, a to v súboroch s príponou .JPG, .GIF alebo .BMP.
Tabuľky a grafy zasielajte vo formátoch MS Word alebo MS Excel (súbory s príponou .XLS, .DOC alebo .DOCX).

Požiadavky na formálnu úpravu príspevkov

V záhlaví príspevku je potrebné uviesť:
- názov článku v slovenskom jazyku
- názov článku v anglickom jazyku
- plné meno a titul autora, resp. autorov
- názov pracoviska/inštitúcie autora/autorov
- kontaktný e-mail autora alebo prvého/korešpondujúceho autora (v prípade viacerých autorov) na zverejnenie v časopise
- abstrakt v slovenskom jazyku v rozsahu 50-100 slov
- kľúčové slová v slovenskom jazyku (4-6)
- abstrakt v anglickom jazyku (preklad abstraktu v slovenskom jazyku)
- kľúčové slová v anglickom jazyku (preklad kľúčových slov v slovenskom jazyku)

Uvádzanie použitej literatúry a citácií
V texte odkazujte na použitú literatúru menom autora a rokom vydania. Napr.: (Novák, 1997); (Novák a Chalupka, 1997). Nepoužívajte odkaz na literatúru v texte poznámkou pod čiarou s číslicami. Zoznam literatúry musí byť úplný, teda musí obsahovať všetky citované práce v článku, zoradené v abecednom poradí.
Citácia knihy obsahuje: priezvisko autora, jeho iniciálky, názov diela, miesto vydania, názov vydavateľstva, rok vydania, počet strán celého diela. Napr.: Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996. 380 s.
Citácia článku v časopise obsahuje: priezvisko autora, jeho iniciálky, názov práce, názov časopisu, ročník, rok, číslo, strany. Napr.: Obert, V.: Literárna výchova ako výcvik v komunikácii. Naša škola, 1, 1997/1998, č. 1, s. 12-17.
Citácia článku v zborníku alebo knihe obsahuje: priezvisko autora, jeho iniciálky, názov kapitoly, priezvisko autora, iniciálky mena, názov knihy, miesto vydania, názov vydavateľstva, rok vydania a čísla strán, na ktorých sa uvedený článok nachádza. Napr.: Marček, T.: Poškodenia a choroby oporno-pohybovej sústavy. In: Vavrovič, D.: Masáž ako prostriedok regenerácie. Bratislava, Pamiko 1994. S. 69-78.

Kontaktné údaje autora

Na konci príspevku autor uvedie názov pracoviska, adresu bydliska, e-mailový a telefonický kontakt na seba (tieto údaje nebudú zverejnené). Osobné údaje sú chránené v zmysle Zákona č. 428/2002 a budú použité iba pre potreby redakcie.

Licenčné podmienky a iné ustanovenia

Autor zaslaním príspevku dáva vydavateľstvu PAMIKO spol. s r. o. súhlas na jeho zverejnenie v časopise Naša škola v printovej, ako aj elektronickej podobe na web-stránke časopisu, v súlade s podmienkami Licenčnej zmluvy o použití odborného diela.
Po prijatí príspevku bude autor redakciou časopisu vyzvaný na zaslanie vyplnenej a podpísanej Licenčnej zmluvy o použití odborného diela v dvoch exemplároch.

Redakcia si vyhradzuje právo príspevky jazykovo upravovať a editovať.

Príspevky nie sú honorované. Autori uverejnených článkov získavajú zdarma jeden autorský výtlačok príslušného čísla a k tomu štvrťročné predplatné časopisu Naša škola.

Na uverejnenie príspevku neexistuje právny nárok.

Originalita príspevkov a dodržiavanie publikačnej etiky

Zaslaním príspevku do časopisu Naša škola autor vyjadruje svoj súhlas s dodržiavaním Zásad publikačnej etiky časopisu Naša škola a zároveň sa zaväzuje, že zasielaný príspevok nezašle na publikovanie do iného periodika alebo zborníka, vrátane internetového, a to až do finálneho rozhodnutia redakcie časopisu Naša škola o prijatí alebo neprijatí zaslaného príspevku. Zároveň prehlasuje, že zasielaný príspevok nebol predtým publikovaný v inom periodiku alebo zborníku, či už v tlačenej alebo v elektronickej podobe.


Autorov prosíme o dôsledné rešpektovanie vyššie uvedených pokynov. V opačnom prípade si redakcia vyhradzuje právo zaslaný príspevok neuverejniť alebo vrátiť autorovi na prepracovanie.
(c) PAMIKO spol. s r.o., Bratislava
Návrat na obsah